česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

EPA prostor pod dozorem akreditovaného orgánu

DPS 3/2017 | Články
Autor: Ing. Martin Abel

Potřebujete pro své zákazníky jasnou odpověď, že EPA prostor ve vašem provozu je v souladu s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2? Potřebujete mít potvrzení, že vámi vyráběný produkt má ESD vlastnosti splňující uvedenou normu? Objednali jste si do svého provozu novou podlahu (nátěr, podlahová krytina, litá podlaha atd.), která má splňovat požadavky uvedené normy, a chcete mít potvrzení, že tomu tak skutečně je?

Jedinou nestrannou kontrolu výše uvedených požadavků vám může provést akreditovaný inspekční orgán. Akreditaci inspekčního orgánu provádí v České republice jako národní akreditační orgán Český institut pro akreditaci o. p. s. (Czech Accreditation Institute). V rámci Evropské unie existují dohody o vzájemném uznávání udělených akreditací i výstupů akreditovaných subjektů.

Akreditací (Accreditation) se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že inspekční orgán je způsobilý provádět inspekce.

EPA prostor pod dozorem akreditovaného orgánu

Pro dané účely má Inspekční orgán jako obor inspekce: „Inspekce požadavků na potlačování elektrostatického výboje (ESD)“, přičemž typ a rozsah inspekce je „Inspekce požadavků na potlačování elektrostatického výboje v pracovním prostředí a měření daných parametrů jednotlivých předmětů“, a to dle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340.

Výsledkem akreditované inspekce je Inspekční zpráva a Certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2. Takový Certifikát opatřený „kulatým“ razítkem je jasným dokladem o tom, splňuje-li injektovaný předmět, prostor či systém požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2. Certifikát vydaný akreditovaným orgánem má platnost v rámci EU!

Uveďme si tedy příklady akreditované inspekce:

1. Inspekce EPA prostor

Akreditovaný Inspekční orgán provede ESD inspekci vyhrazených prostorů pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami podle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340. Tuto službu zajistí odborní akreditovaní inspektoři.

Náplní inspekce je kontrola vnitropodnikové dokumentace ESD systému, kontrola interních auditů a kontrol, dále pak měření jednotlivých prvků měřidly kalibrovanými u akreditované laboratoře a se svolením zákazníka pořízení fotodokumentace z jednotlivých kontrol.

Rozsah kontrol a počet měření je volen tak, aby byla zajištěna maximální důvěryhodnost o jejich funkčnosti. Výsledkem je porovnání výsledků kontrolovaných prvků s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2.

Inspektor uvede v inspekční zprávě naměřené hodnoty, popis všech zjištěných neshod, doloží fotodokumentaci a závěrem uvede vyhodnocení (splňuje, či nesplňuje) dle požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2, případně vnitropodnikové směrnice. Dalším dokladem bude Certifikát o shodě s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2

2. Inspekce ESD vlastností předmětů

Akreditovaný inspekční orgán doloží shodu s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2 při zavádění nových materiálů, nástrojů, strojů, přístrojů a investic. Jako příklad inspektovaných předmětů lze uvést ESD oděvy, ESD pinzety, ESD šroubováky, ESD stůl, ESD podložku atd. Ověření provádí odborný inspektor formou měření daných veličin dle akreditovaného postupu, který vychází z norem řady ČSN EN 61340. Používaná měřidla jsou kalibrována akreditovanou laboratoří. Výsledná inspekční zpráva a certifikát je důvěryhodným dokladem pro zákazníky a dodavatele. Je i dokladem pro právní spory či sporné případy.

3. Inspekce ESD vlastností podlahy

Proč se zmiňujeme o podlaze zvlášť? Ověření ESD vlastností právě u podlahy je zvlášť důležité. Podlahu do vašeho provozu vám může položit kdokoliv, vaši zaměstnanci údržby, podlahář – živnostník, nebo i podlahářská firma. Určitě každý použije materiály, které mají od výrobce doloženy vlastnosti splňující požadavky na realizovanou podlahu. To ale bohužel nestačí. Vlastní provedení podlahy, ať už se jedná o lepení podlahového materiálu (PVC, koberec atd.), lití podlahy, nebo prostý nátěr, je další činnost ovlivňující výsledné vlastnosti podlahy. Může se vám i stát, že dodavatel ověří podlahu vlastním měřením a takto doloží, že podlaha vlastnosti splňuje. Poté váš ESD koordinátor provede vlastní audit a zjistí, že podlaha požadované vlastnosti nesplňuje. Co dělat? Vyžádejte si inspekci podlahy provedenou nezávislým akreditovaným inspekčním orgánem. Jím doložená inspekční zpráva potvrdí či vyvrátí shodu požadavků ESD vlastností.

Inspekční zpráva a certifikát je důvěryhodným dokladem pro firmu a následně pro její zákazníky o plnění požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2.

Inspekční orgán ABE.TEC s. r. o., který působí v rámci firmy ABE.TEC s. r. o., je akreditován jako Inspekční orgán dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posouzení shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.