česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Způsobilost výrobce osazených desek – Terminologie

DPS 1/2014 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Způsobilost (schopnost) organizace, výrobního procesu realizovat elektronické sestavy, které splňují příslušné požadavky, jsou základním předpokladem úspěchu na trhu. Požadavky na pájené elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie jsou předmětem dokumentu ČSN EN [2], jehož části 1 a 2 byly v roce 2013 novelizovány. Závažnou novelizací je, že vizuální kontrola se provádí podle IPC [7].

Příspěvek je pokračováním článků „Terminologie pro montáž v elektronice“ a „Problémy s bezolovnatým pájením – Zkoušení“. Tento text se tedy věnuje způsobilosti výrobce osazených desek, způsobilosti výrobního procesu a způsobilosti personálu. Podrobnosti jsou v citovaných normách ČSN a IPC. Aktuální stav problematiky je na internetu. Proto text uvádí přehled související terminologie (anglické a české). Některé důležité termíny jsou doplněny o definice [4], [1].

Způsobilost výrobce osazených desek – Terminologie 1

Obr. 1 Hřebenový obrazec pro zkoušení izolačního povrchového odporu [4]

Capability Test Board / CTB – deska pro zkoušky způsobilosti – deska s plošnými spoji, speciálně určená jako součástka pro kvalifikaci způsobilosti (CQC) nebo která je určena pro výrobce, aby si vyhodnotil kolísání procesu, řízení procesu nebo postupy trvalého zlepšování.

Způsobilost výrobce osazených desek – Terminologie 2

Obr. 2 Zkušební deska s řadou hřebenových obrazců [3]

Competence – odborná způsobilost pracovníků výroby a kontroly musí být prokazatelně prověřována a záznamy o těchto prověrkách musí být k dispozici pro pracovníky auditů – např. záznamy o periodickém školení a prověřování pracovníků, že správně aplikují vizuální kritéria přijatelnosti elektronických sestav [7].

Functional Tester – funkční zkoušeč / tester funkce – zařízení, které analyzuje zkoušenou jednotku jako úplnou funkční entitu nastavováním vstupů a snímáním výstupů.

Individual test pattern – jednotlivý zkušební obrazec – zkušební obrazec navržený a určený pro stanovený postup vyhodnocování, pro stanovení jistého aspektu (aspektů) způsobilosti výrobce nebo výrobního procesu.

Qualification Testing – kvalifikační zkouška – prokázání schopnosti splnit všechny požadavky stanovené pro výrobek.

Quality-Conformance Test Circuitry – zkušební obvod pro zkoušku shody kvality – část hrubého přířezu desky s plošnými spoji, která obsahuje úplnou sadu zkušebních kuponů, které jsou použity pro stanovení přijatelnosti desky (desek) na přířezu.

Quality Conformance Testing – zkoušení shody kvality – kvalifikační zkoušení, které se provádí v pravidelně plánovaných termínech, aby se prokázalo pokračování schopnosti výrobku splnit všechny stanovené kvalitativní požadavky.

Surface Insulation Resistance / SIR – povrchový izolační odpor – elektrický odpor izolačního materiálu mezi dvojicí kontaktů, vodičů nebo zemnicími prvky v různých kombinacích, který je určen pro stanovené prostředí a elektrické podmínky – kupon na obr. 1 je určen pro měření čistoty desky po pájení pomocí měření SIR.

Způsobilost výrobce osazených desek – Terminologie tab 1

Test Board – zkušební deska – deska s plošnými spoji nebo deska s diskrétním propojením, která se jeví vhodná pro stanovení přijatelnosti skupiny desek, které byly nebo budou vyrobeny shodným výrobním procesem (viz rovněž „deska pro zkoušky způsobilosti“).

Test Coupon – zkušební obrazec – část zkušebního obvodu pro shodu kvality, která je použita pro specifickou zkoušku nebo skupinu souvisejících zkoušek pro stanovení přijatelnosti výrobku

Způsobilost výrobce osazených desek – Terminologie tab 2

Literatura

[1]  ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

[2] ČSN EN 61191 (soubor) Osazené desky s plošnými spoji

[3] ČSN EN 61189-5 Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy – Část

5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji

[4] ČSN EN 60194 Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji – Termíny a definice

[5] ČSN IEC 60050-581 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

[6] IPC-A-610E Acceptability of Electronic Assemblies

[7] IPC-A-610E CZ Kritéria přijatelnosti elektronických sestav (překlad PBT Rožnov p. R.)

[8] IPC-TM-650: Test Methods Manual (free download jednotlivých metod)