česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

DPS 5/2015 | Články
Autor: Ing. Václav Jelínek

Účelem tohoto článku je připomenout právnickým a fyzickým osobám přicházejícím ve svém podnikání do styku s problematikou nebezpečných chemických látek a směsí jejich povinnosti, zejména po 1. 6. 2015, kdy totiž vstoupilo plně v platnost i nařízení pro směsi – Nařízení CLP ES č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ve znění pozdějších předpisů.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b, odst. 1, 2 nebo 7, zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito CHL a S může vykonávat i zaměstnanec, kterého odborně způsobilá osoba prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně 1× za rok. O školení se provádí písemný záznam, který právnická nebo fyzická osoba musí uchovávat po dobu 3 let.

Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní (označené R‑větou 45 nebo 49), mutagenní (označené R‑větou 46) a toxické pro reprodukci (označené R‑větou 60 nebo 61) musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek (CHL) a chemických směsí (CHS), se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a dále zásadami předlékařské pomoci. V zákonu není uveden přesný způsob prokazatelného seznámení. Podnikům a fyzickým osobám však doporučuji uzavřít smlouvu nebo dohodu s odborně způsobilou osobou (externím pracovníkem), který v rámci školení zaměstnanců minimálně 1× za rok tento požadavek ze zákona zajistí. Odměna tomuto pracovníkovi (OZO) je minimální proti riskování vysoké pokuty vyměřené ČIŽP při kontrole v podniku, pokud zjistí závažné nedostatky. Pokuty mohou v maximálním vyměření dosáhnout od stovek tisíc až po 3–5 milionů Kč. Odborně způsobilá osoba může v podniku na smlouvu či dohodu zajišťovat celoročně následující činnosti:

 • Provádět kontrolní činnost nad zacházením s CHL a S v areálu organizace se souhlasem jednatele nebo ředitele společnosti.
 • Spolupracovat s bezpečnostním technikem i pověřeným pracovníkem v podniku, který má problematiku na starosti, a ve spolupráci s nimi kromě jiných povinnost zajistit, aby zařízení používaná pro zacházení s CHL a S splňovala požadavky pro bezpečnost a spolehlivost.
 • Spolupracovat s pověřenou osobou v podniku i v oblasti tvorby podnikové dokumentace pro práci s nebezpečnými CHL a S.
 • Kontrolovat uskladnění nebezpečných CHL a S a provádět audity na pracovištích za doprovodu pověřené osoby.
 • Při opakovaném nesplnění povinnosti dodavatelů CHL a S ohledně označení obalů i chyb v bezpečnostních listech navrhnout nápravná opatření.
 • Provádět školení zaměstnanců v oblasti zacházení s nebezpečnými CHL a S 1× za rok na základě vyžádání jednatele, ředitele nebo na základě podepsané smlouvy.
 • Průběžně školit a spolupracovat s pověřenou osobou v podniku při novinkách a změnách legislativy.

Z mé 11leté praxe v pozici autorizované osoby MŽP a odborně způsobilé osoby vím, že je ještě dost podniků, které nesplňují nebo splňují nedostatečně následující důležitou povinnost – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými CHL a S látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní (označené R‑větou 45 nebo 49), mutagenní (označené R‑větou 46) a toxické pro reprodukci (označené R‑větou 60 nebo 61) písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito látkami. Pravidla musí být volně přístupná zaměstnancům na pracovišti. Stejně tak má zaměstnanec právo žádat k seznámení bezpečnostní list. Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech CHL a CHS, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Mnohé podniky Pravidla BOZP vypracovaná sice mají, ale z určitých obav z kontrol nesplnily další rozhodující povinnost – text pravidel je právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle sídla společnosti (KHS).

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných látek a směsí, a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví. Doporučuji, aby v každé organizaci byl zpracován „Skladový řád“.

Na školeních dostávám často otázku, kdo je odborně způsobilá osoba. Jak jsem již předeslal, je to specifikováno v § 44a zákona č. 258/2000 Sb. Stručně můžeme říci, že jsou to absolventi vysokých škol v oborech všeobecného lékařství, farmacie a chemie, nebo magisterského studia v oblasti veterinárního lékařství, hygieny či rostlinolékařství. Fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, se musí podrobit odborné zkoušce před komisí, kterou zřizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Hlavní legislativní předpisy, to znamená zákony, vyhlášky a nařízení:

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích i o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení REACH ES č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)
 • Nařízení CLP ES č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení komise EU 453/2010, kterým se mění nařízení REACH č. 1907/2006, ale hlavně pak požadavky na sestavení bezpečnostních listů!

Nařízení CLP ES č. 1272/2008 plně vstoupilo v platnost i pro směsi, a to od 1. 6. 2015 (!). V této souvislosti dostávám z některých organizací dotaz, zda se musí přepracovat stávající bezpečnostní listy pro směsi po 1. 6. 2015. Zde je možné uvést, že podobně jako pro látky, i pro směsi existuje přechodné období. Co to konkrétně znamená? Látky klasifikované, značené a balené podle 67/548/EHS (u nás vyhláška 232/2004 Sb.), které byly uvedené na trh před 1. 12. 2010, mohly být ponechány na trhu s touto klasifikací, značením a balením do 1. 12. 2012. Od tohoto data musí být veškeré nebezpečné látky na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP! Neexistuje již pro ně žádná výjimka a v praxi to znamená, že látky ve skladech musí být přebaleny.

Směsi klasifikované, značené a balené podle 1999/45/EHS (u nás vyhláška 232/2004 Sb.), které byly uvedeny na trh před 1. 6. 2015, mohou být ponechány na trhu s touto klasifikací, značením a balením do 1. 6. 2017. To znamená, že pokud zůstanou v původním balení, nemusí se nahrazovat ani jejich bezpečnostní list! Po 1. 6. 2017 musí být pak veškeré směsi na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle CLP a dodávány s novým bezpečnostním listem. V praxi to znamená, že směsi ve skladech musí být přebaleny dle CLP.

Na závěr bych doporučil, aby v každé organizaci byl zpracován dokument „Zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami a směsmi“, který bude závaznou normou pro všechny zaměstnance.

V tomto článku nebylo úmyslem zacházet do podrobností, ale upozornit na nejdůležitější body předpisů pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.