česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Certifikace a akreditace – Terminologie

DPS 4/2016 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti certifikace a akreditace, zejména v oblasti elektroniky. Je pokračováním řady příspěvků na téma terminologie v elektronice. Tyto obory se stále rozvíjí, což platí rovněž pro příslušnou českou i anglickou terminologii. Následující text obsahuje související základní termíny a dále příklady akreditačních orgánů, certifikačních organizací, zkušebních a kalibračních laboratoří.

Základní termíny

Definice souvisejících termínů lze získat na webu např. pomocí Online Browsing Platform [OBP], viz obr. 1. Příslušný termín zadáme do formuláře OBP, např. „certification authority“. Odpovědí je řada definic, včetně příslušné normy ISO. Český termín a definici lze nalézt pomocí aplikace ČSN online. Dále jsou uvedeny jen zjednodušené definice.

Obr. 1 Zadání do formuláře OBP (Terms & Definitions) + „certification authority“ [OBP]

Certifikát/osvědčení má obecný význam potvrzení nějaké skutečnosti, viz též [902]:

 • Certificate of conformance, certifikát shody (produkt-produkt): dokument, který certifikuje například, že opravené zařízení splňuje požadavky kladené na původní zařízení.
 • Certificate of compliance, certifikát shody (produkt-norma): dokument, který vydává entita o shodě příslušných produktů/služeb s požadavky, které jsou uvedeny v příslušné normě nebo v nákupním příkazu, viz obr. 2.

Obr. 2 Záhlaví certifikátu pro výrobky firmy XYZ uděleného certifikační organizací UL, Inc. [ČeMeBo]

Konformita značí shodu, souhlas s něčím, např.:

 • Declaration of conformity, prohlášení shody – např. výrobku s příslušnými předpisy.

Autorizace má význam úředního schválení, oprávnění, pověření, např.:

 • Authorization, autorizace: udělení práv k stanoveným činnostem, např. k provádění funkce zkušební laboratoře resp. kalibrační laboratoře.
 • Authorization procedure, autorizační procedura: udělení autorizace k marketingu nějakého produktu.

Autorita má v tomto kontextu význam entity, která prosazuje jisté cíle, např.:

 • Certification authority – CA, certifikační autorita: autorita, které věří jeden nebo více uživatelů a která vytváří a přiděluje certifikáty veřejného klíče.
 • Issuing certification authority, vydávající certifikační autorita: v kontextu konkrétního certifikátu je to CA, která vydala příslušný certifikát.
 • Registration authority, registrující autorita: entita, která je odpovědná za identifikování a autentizaci předmětu certifikátu, není však CA; nepodepisuje tedy ani nevydává certifikáty.
 • Competent authority, kompetentní autorita: entita, která byla pověřena, aby prováděla příslušné funkce.

Autentizace má význam ověřování původnosti, pravosti, resp. hodnověrnosti, listiny, např.:

 • Authentication, autentizace: zjištění (prověření) prohlašované identity.
 • Authentication data, autentizační data: data použitá pro účely autentizace.
 • Authentication key, autentizační klíč: kryptografický klíč používaný pro autentizaci.

Příklady používání termínů

UL Certificate of compliance může získat např. výrobce desek s plošnými spoji. Na jeho webu najdeme, že jeho DPS získaly certifikát UL, který je registrován pod souborem E 123456. Podrobnosti k certifikátu lze nalézt na UL Online Certification Directory [UL]. Tedy např., že příslušný výrobek byl testován podle normy UL 94 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances.

Obr. 3 Značka shody s příslušnou evropskou směrnicí (Conformité Européenne). Pro porovnání značka Čínský export, (China Export) [CE].

CE certifikát je nezávislým ověřením posouzení shody výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády, tedy i příslušné evropské směrnice (viz obr. 3), které provádí výrobce. Příslušný zkušební ústav vystavením CE certifikátu deklaruje, že výrobce správně provedl proces posouzení shody a může vystavit EU Declaration of conformity, ES prohlášení o shodě.

EU Declaration of conformity nabízí řadu zkušebních laboratoří, např.:

 • NXP Laboratories (UK) Ltd. pro výrobky podle směrnic 1995/5/EC a 2011/65/EU. Jde o terminály typu Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE).
 • Společnost UL International (UK) Ltd. byla jmenována oficiálním certifikačním orgánem pro posuzování shody s Construction Products Directive – CPD, Směrnice o stavebních produktech.

ČeMeBo s. r. o. je příkladem firmy, která na webových stránkách ukazuje získané certifikáty:

 • Certifikát na systém kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009
 • Certifikát na systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005
 • Certificate of Compliance od UL na Wiring, Printed – Component (certifikát UL na několik typů desek s plošnými spoji) [ČeMeBo]

Elektrotechnický zkušební ústav, Praha 8 - Troja, je autorizován podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro řadu nařízení vlády (tedy i příslušné evropské směrnice), např. podle:

 • 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí;
 • 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility;
 • 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení;
 • 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Český institut pro akreditaci, o. p. s., provádí akreditace zkušebních a kalibračních laboratoří a akreditace právnických osob provádějících certifikaci výrobků a systémů kvality. Pokud hodláme použít služeb tuzemské zkušební laboratoře, pak bude vhodné si na stránkách [ČIA] prověřit, že příslušná akreditace je stále platná a dále na které zkušební normy se akreditace vztahuje.

UL LLC (dříve Underwriters Laboratories, Inc.) je nezávislá certifikační organizace zabývající se zkoušením a certifikací bezpečnosti produktů a služeb [UL].

LLC, Limited Liability Company, je právní forma společnosti v USA, která v Česku odpovídá s. r. o., společnosti s ručením omezeným. Existují však rozdíly mezi LLC a s. r. o., např. v oblasti dvojího zdanění atp.

Společnost UL má více než 100 let zkušeností s certifikací produktů podle bezpečnostních předpisů. Společnost UL hodnotí a testuje více než 19 000 druhů produktů, komponent, materiálů a systémů a každý rok se logo a certifikační štítky firmy UL objeví na 72 000 produktech. Společnost UL má na celém světě 64 laboratoří a zkušebních center, které slouží zákazníkům z 98 zemí celého světa.

Certifikát shody je dokument vydaný podle procedur certifikačního systému, který prokazuje, že produkt nebo služba je ve shodě se specifickými normami nebo technickými specifikacemi.

Společnost UL vydává UL certifikáty, které prokazují shodu s příslušnými normami UL. Tyto dokumenty lze rozdělit do následujících skupin:

 • Sustainability Standards, normy pro udržitelný rozvoj, např. pro mobilní telefony;
 • Standards for Electrical and Electronic Products, normy pro elektrotechnické a elektronické výrobky, např. desky s plošnými spoji, audio/video;
 • Life Safety Standards, normy proti ohrožení života, např. detektory kouře, ohně;
 • Standards for Building Products, normy pro stavebnictví, např. protipožární dveře, zkoušení střešních konstrukcí proti šíření požáru;
 • Standards for Industrial Control Equipment, normy pro průmyslová kontrolní zařízení;
 • Standards for Plastic Materials, normy pro plastové materiály, např. testy hořlavosti plastových materiálů a dílů, materiálů pro výrobu DPS;
 • Standards for Wire and Cable, normy pro vodiče a kabely;
 • Standards for Canada developed by ULC Standards, a member of the UL family of companies, normy pro Kanadu;
 • Other, další normy, např. pro ploché fotovoltaické moduly, distribuované zdroje energie.

POUŽITÉ ZDROJE

[ČeMeBo] ČeMeBo s. r. o., Blansko, www.cemebo.cz

[CE] Comparison of two used CE marks.svg, Wikimedia Commons

[ČIA] Český institut pro akreditaci, www.cai.cz

[EZU] Elektrotechnický zkušební ústav, www.ezu.cz

[OBP] Online Browsing Platform, www.iso.org/obp/ui/

[UL] UL_(safety_organization), www.google.com; www.ul.com

[902] ČSN IEC 60050-902, Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 902: Posuzování shody