česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Kreslicí a dokumentační nástroj v programu PADS

DPS 1/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware s. r. o.
c01.jpg

Možnost tvorby dokumentace desky navržené v programu PADS pro účely výroby není žádnou novinkou, protože je již řadu let k dispozici program BluePrint firmy DownStream Technologies, výrobce programu CAM350. BluePrint je osvědčený program zaměřený speciálně na dokumentování desek plošných spojů, ať už pro potřeby výroby holých desek, osazování, nebo dodatečných úprav. Protože BluePrint načítá data přímo z návrhového programu PADS, má k dispozici všechny potřebné údaje o desce i součástkách, takže informace jsou kompletní a správné.

Firma DownStream Technologies vyšla nyní uživatelům systému PADS ještě více vstříc a nabízí úplnou integraci programu BluePrint s programem PADS. BluePrint se nyní spouští přímo z programu PADS, přičemž si automaticky načítá data navržené desky. Výsledkem je spuštěný BluePrint s již načtenou deskou z PADSu. Protože je v tomto případě BluePrint do programu PADS zabudován, nelze ho již používat jako samostatný program, ani ho nelze použít v návaznosti na jiný návrhový systém, což se příznivě projevilo ve výrazně nižší ceně této verze (méně než 20 tisíc Kč). Výhodou tohoto způsobu integrace je také to, že není vázaná na aktuální verzi programu PADS, ale může být použita i u starších verzí.

Přestože je BluePrint nástroj propracovaný do velkých detailů, jeho největší výhodou je jednoduchost, s jakou lze dokumentaci vytvořit, která nemá mezi podobnými programy obdobu. Uživatel si do kreslicí plochy vloží již hotové šablonky s určitým významem v podobě malých rámečků, které vzápětí program automaticky vyplní odpovídajícím obsahem desky a úměrně změní jejich velikost. Jednu a tu samou šablonku lze do výkresu vložit vícekrát. Takto lze rychle a velmi jednoduše zhotovit libovolný počet pohledů na desku z horní i spodní strany, a to v různém měřítku a s různými detaily, boční pohledy na desku, libovolně zvětšené detaily a řezy deskou v určeném místě, tabulky výpisů materiálu atd. Protože detaily zobrazení dat uvnitř rámečku šablonky lze dodatečně nastavit a měnit, je možné ze stejné šablonky získat různé výsledky, např. desku pouze s obrysy a součástkami nebo navíc i s plošnými spoji atd. Celá dokumentace se skládá z libovolného počtu stránek výkresů navzájem propojených v jeden celek.

cad1
Obr. 1 Příklad ikonek šablonek v zásobníku

Automatizovaným vytvářením výkresů a výpisů ovšem možnosti tohoto programu nekončí. Dokumentaci lze doplnit o různé detaily, ať už textové, či kreslené, nebo z externích zdrojů. Tak lze například přidat výkres uchycení součástky, poznámky, kóty, různé tabulky atd. Navazující objekty mohou být propojeny odkazy pro snadné vyhledání, např. mezi výpisem materiálu a součástkami na desce, mezi doplňkovým výkresem a poznámkou atd. Program má vlastní textový editor, stejně jako celou paletu možného způsobu kótování, odměřování a pozicování. K dokumentaci lze také přidat video i mluvené slovo, které může třeba vysvětlit postup při opravě desky.

cad2a
cad2b
Obr. 2 Po přesunutí vybraných šablonek v podobě rámečků ze zásobníku (horní obrázek)
je program ihned vyplní daty desky (spodní obrázek).
Vzniklé objekty lze po výkresu přesouvat a detaily jejich zobrazení nastavit podle potřeby

I když je pro integraci s programem PADS použita „odlehčená” verze programu BluePrint (BluePrint4PADS), která nemá všechny univerzální možnosti plné verze, je v něm možné vytvořit potřebnou dokumentaci, s výjimkou osazovacího panelu, který je přídavným modulem.

Velkou výhodou zpracování dokumentace v programu BluePrint je to, že dodatečné změny na desce se po opětovném spuštění programu automaticky promítnou i do již hotovené dokumentace. To se týká změn v počtu, provedení a umístění součástek, routování plošných spojů, obrysů desky atd. Program sám upozorní, na skutečnost, že byla data oproti původnímu stavu změněna.

Vytvořenou dokumentaci lze vytisknout, prohlížet v prohlížeči BluePrint Viewer (zdarma) nebo uložit v HTML formátu pro prohlížení ve webovém prohlížeči.

Dokumentace pro výrobu holých desek

Při zhotovení dokumentace pro výrobu holých desek lze do kreslicí plochy vložit šablonku vrtacího výkresu, tabulku vrtání, vrstev desky, tabulku částečného odvrtání via otvorů (backdrill), stackup výkresu via otvorů, minimální mezery mezi plošnými spoji, šablonku výkresu sražení hran pro embedded konektor, výkresu drážkování, poznámek stejně jako různé univerzální šablonky.

Program okamžitě vyplní vložené šablonky odpovídajícími hodnotami podle dat načtené desky – v šablonce vrtacího výkresu se okamžitě zobrazí obrysy desky s vrtacími značkami. Výkres lze okótovat a doplnit o jakékoli další poznámky. Tabulka vrtání bude mít použité vrtací značky s údaji o vrtání, počtem otvorů daného průměru a údaji o pokovení (ano/ne). Tabulku lze automaticky doplnit o příslušné tolerance a další potřebné údaje. Výkres vrstev desky bude mít zobrazeny všechny elektrické i dielektrické vrstvy, včetně vrstev nepájivé masky a potisku. Dodatečně lze specifikovat údaje o tloušťce a materiálu jednotlivých vrstev a zapsat jakoukoliv poznámku. Celkový výkres lze doplnit volným textem i nakreslenými detaily.

cad3
Obr. 3 Příklad dokumentace pro výrobu holé desky zhotovený z šablonek

Dokumentace pro osazování

Při zhotovení dokumentace pro osazování lze do kreslicí plochy vložit šablonku horního a/nebo spodního pohledu na desku, stejně jako bočního nebo uživatelského, dále také řezu deskou ve vy braném místě, výpisu materiálu, výpisu souřadnic součástek, výpisu materiálu a zobrazení desky pro postupy osazování a varianty osazení desky atd.

Program okamžitě vyplní vložené šablonky, takže vznikne výkres horní a/nebo spodní strany desky, u kterého lze nastavit měřítko a zobrazení detailů (plošné spoje, via, součástky, vylité plochy atd.). V dokumentaci může být více pohledů na jednu desku najednou (horní i spodní strana, několik horních i spodních stran s různými detaily zobrazení a různými měřítky atd.).

Šablonka pro zvětšení detailu (lupa) umožňuje zviditelnit vybrané detaily desky. Šablonky pro postupy a varianty osazování umožňují po definování postupů či variant získat výkresy osazení desky pro jednotlivé osazovací postupy a/nebo variant osazení včetně odpovídajících komentářů a výpisů materiálů.

Osazovací výkresy mohou být doplněny o navazující poznámky nebo výkresy vytvořené ručně nebo dostupné z externích zdrojů. V dokumentaci pro osazování desky se s výhodou uplatní navazující odkazy např. mezi součástkami ve výpisech a výkresy, kdy kliknutím na součástku ve výpisu ji program automaticky najde ve výkresu a naopak.

cad4
Obr. 4 Příklad dokumentace pro postupy osazení desky (lze provést různými způsoby)

V případě, že se šablonky a vzniklé výkresy nevejdou na jednu stránku, program přidá další.

Dokumentace pro opravy desek

Někdy je potřeba zhotovit dokumentaci za účelem opravy desky, což lze jednoduše provést s použitím některých šablonek a kreslicích nástrojů. Tak např. díky zobrazení odpovídající části desky v detailu lupy je možné pohodlně vyznačit přerušení spoje nebo nakreslit dráhu vodiče jako náhradu plošného spoje. Vzniklou úpravu lze doplnit poznámkami.

cad5
Obr. 5 Příklad dokumentace pro opravu desky (přerušení plošného spoje)

Mechanické výkresy

Program má k dispozici celou řadu běžných kreslicích nástrojů včetně kótování, takže ho lze použít i pro kreslení mechanických výkresů.

Více informací o programu BluePrint/ BluePrint4PADS najdete na www.cadware.cz.