česky english Vítejte, dnes je úterý 23. duben 2024

Inteligentní dopravní systémy - Terminologie

DPS 5/2020 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti inteligentních dopravních systémů (Intelligent Transport Systems, ITS). Tyto systémy využívají dopravní inženýrství, informační technologie a telekomunikační technologie a rovněž znalosti z ekonomie, teorie dopravy, systémového inženýrství atp. Jde zejména o efektivnější používání dopravních sítí, zvyšování jejich bezpečnosti a spolehlivosti a rovněž o snižování jízdní doby.

Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Identifikace osob, Informační a komunikační technologie, Karty chytré až biometrické. Text vychází z dokumentů technických komisí CEN/TC 278, ISO/IEC JTC 1/SC 17 a ISO/TC 204 a z článků české a anglické wikipedie.

Inteligentní (intelligent) značí obvykle schopnost (zařízení/ systému) napodobovat některé funkce lidského mozku, tj. schopnost chápání a samostatného myšlení při řešení situací, kde nestačí návykové chování.

Inteligentní dopravní systémy - Terminologie

Dopravní telematika (vehicle telematics) je zabudována v systémech ITS. Širší obor, telematika (telematics), spojuje telekomunikace a informatiku.

Klasifikace souvisejících termínů

Inteligentní dopravní systémy umožňují vyhledávání, shromažďování, zpřístupňování, používání a zpracovávání údajů o příslušné dopravní síti, např.:

 • provoz na této síti,
 • možnosti využívání (cestování),
 • logistika a dopravní spojení,
 • bezpečné a koordinované používání této sítě,
 • související elektronické prostředky,
 • technická zařízení,
 • programová vybavení,
 • negativní dopady na životní prostředí.

ITS se zavádí v různých typech dopravy, např.:

 • silniční dopravě (road transport),
 • železniční dopravě (railways transport),
 • městské hromadné dopravě (city public transport),
 • vnitrozemní vodní dopravě (transport via inland waterways).

Studium ITS nabízí např. Ústav dopravní telematiky při FD, ČVUT v Praze, pro bakalářské i navazující magisterské studijní programy. Mezi hlavní témata přednášek z oboru ITS patří zejména:

 • řízení a zabezpečování dopravy,
 • vozidlová technika,
 • dopravní inženýrství,
 • měření a zpracovávání dopravních dat,
 • modelování dopravy,
 • současné inteligentní dopravní systémy.

Legislativa v oblasti ITS v Evropě zahrnuje např:

 • směrnici 2010/40/EU o zavádění ITS (on deployment of ITS),
 • sdělení COM(2016) 766, které se týká spolupracujících ITS(Cooperative ITS, C-ITS).

Legislativa v oblasti ITS v ČR zahrnuje např:

 • zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění od 1. 1. 2020,
 • usnesení vlády ČR 2015/268, o Akčním plánu rozvoje ITS 2020 až 2050.

Komise CEN/TC 278, Inteligentní dopravní systémy, vydává evropské normy, které se vztahují k ITS. Komise sestává z řady pracovních skupin, např:

 • WG 1, Elektronický výběr poplatků (Electronic Fee Collection),
 • WG 3, Veřejná doprava osob (Public Transport),
 • WG 15, eSafety (tísňové volání eCall).

Komise ISO/TC 204 vydává mezinárodní normy, které se vztahují k ITS.

Inteligentní dopravní systémy - Terminologie 1

Komise ISO/IEC JTC 1/SC 17, Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci (Cards and security devices for personal identification), připravuje dokument z oblasti ITS:

 • ISO/IEC TS 24192, Cards and security devices for personal identification ‒ Communication between contactless readers and fare media used in public transport (Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci ‒ Komunikace mezi bezkontaktními čtečkami a médiem s jízdným ve veřejné dopravě).

Média s jízdným (fare media) umožňují automatizovanou úhradu jízdného v prostředcích hromadné dopravy. Používají se např:

 • chytré karty (smartcards),
 • e-jízdenky (e-tickets),
 • mobilní telefony (mobile phones),
 • USB klíče (USB keys),
 • chytré hodinky (smartwatches).

Vysvětlivky k souvisejícím zkratkám a termínům [Extrakty z norem ITS]

 • ACC, Adaptive Cruise Control Systems – systémy adaptivní regulace rychlosti jízdy [ISO 15622].
 • AHS, Automated Highway System – automatizovaný silniční systém, resp. chytrá silnice (smart road) je ITS určený pro automobily bez řidiče (driverless cars).
 • CALM, Communication Access for Land Mobiles – komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení [ISO 21217].
 • DGPS, Differential Global Positioning System – diferenciální DPS, je jeden ze způsobů, kterým lze zpřesnit výsledky měření v systému GPS.
 • DSRC, Dedicated Short Range Communication – vyhrazené spojení krátkého dosahu [EN ISO 14906].
 • EFC, Electronic Fee Collection – elektronické vybírání poplatků [ČSN EN 15509].
 • GDF, Geographic Data Files – geografické datové soubory [ČSN EN ISO 14825].
 • GPS, Global Positioning System – globální polohový systém [ČSN EN 61108].
 • IDOS, Informační DOpravní Systém – je softwarové rozhraní pro vyhledávání dopravního spojení různými druhy veřejné hromadné dopravy, a to včetně jejich kombinací.
 • LCDAS, Lane Change Decision Aid Systems – varovné systémy podpory sledování bočních překážek.
 • LDWS, Lane Departure Warning Systems – varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu.
 • MALSO, Manoeuvring Aids for Low Speed Operation – pomoc při manévrování při nízkých rychlostech [ISO 17386].
 • STS, Smart Transportation System – chytrý přepravní systém zabezpečuje chytré řešení v rámci daných přepravních služeb.
 • TICS, Transport Information and Control Systems – systémy řízení a dopravní informace [ČSN ISO 17687].
 • TIWS, Traffic Impediment Warning Systems – varovné systémy před dopravní překážkou.
 • TTI, Traffic and Travel Information – dopravní a cestovní informace [CEN TS 14821-3].

Literatura

Český kosmický portál, www.czechspaceportal.cz

[Extrakty z norem ITS], silmos.cz/standard/extracts_list.php?lang=cz

Názvosloví a zkratky ITS, www.itsterminology.org

[csWiki] csWikipedia:

eCall

Inteligentní dopravní systém

Směrnice o zavádění inteligentních dopravních systémů

Telematika

[DPS-AZ]

Identifikace osob, DPS-AZ, č. 2/2014

Informační a komunikační technologie, DPS-AZ, č. 3/2016

Karty chytré až biometrické, DPS-AZ, č. 5/2017

[enWiki] enWikipedia:

Intelligent transportation system

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1 a 2)

Intelligent Transportation Systems.jpg, autor: www.dot.nd.gov/imgs/its.jpg

Modřanská, detekční smyčka v pruhu pro autobusy.jpg, autor: Š.Ju