česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Přehled výroby DPS v ČR a SR

DPS 4/2012 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Tímto článkem navazujeme na přehled výroby, který byl zveřejněný v tomto časopise minulý rok (č. 3/2011) a který se týkal výroby v letech 2009 a 2010. Informace o výrobě z roku 2011 pochází i tentokrát od stejných výrobců DPS, to znamená od 6 výrobců desek v Čechách a 3 výrobců na Slovensku. I když data za ČR v minulém roce pocházela celkem od 7 výrobců, současný výpadek nejmenšího z nich nemá prakticky vliv na celkové údaje o výrobě.

Výsledky přehledu jsou znázorněny na grafech zvlášť pro ČR (obr. 1) a pro Slovensko (obr. 2).

Obr. 1 Graf výroby DPS v ČR

Obr. 1 Graf výroby DPS v ČR

Obr. 2 Graf výroby DPS v SR

Obr. 2 Graf výroby DPS v SR

Protože podíl 6 a vícevrstvých desek je pořád ještě malý v porovnání s výrobou čtyřvrstvých desek, jsou vícevrstvé desky znázorněny v grafu společně. Podobně tomu je u ohebných a flex-rigid desek, které jsou v grafu ukázány společně s dalšími druhy desek (např. na Al podložce) v kategorii „Různé“. Konkrétní údaje v číslech o výrobě jednotlivých typů desek jsou potom uvedeny v následujícím textu.

Výroba DPS v ČR

Z obr. 1 je zřejmé, že výroba neprokovených desek plošných spojů klesla v roce 2011 o 26 % v porovnání s předcházejícím rokem na 9 389 m2. Tento pokles byl ovšem ve stejnou dobu plně kompenzován zvýšením výroby dvoustranných desek (PTH) o 18 % na 21 574 m2. Podobně i výroba vícevrstvých DPS stoupla o 16 % na 3 106 m2, což zahrnuje 2 739 m2 čtyřvrstvých desek a 367 m2 šesti a vícevrstvých DPS. Ohebné a flex-rigid desky zahrnuté v grafu pod „Různé“ zaznamenaly výrazný přírůstek o 100 %, byť se ten v absolutních číslech jeví jako malý (celkem 125 m2). Protože objem výroby dalších typů desek označených jako různé typy současně poklesnul také o 100 %, vypadá výsledek v grafu jako snížení výroby v této kategorii. Nejvyšší přírůstek (28 %) potom vykázala kooperace se zahraničními výrobci DPS, která v roce 2011 stoupla na 4 875 m2.

Výroba DPS na Slovensku

Na obr. 2 je vidět trend výroby na Slovensku za poslední 3 roky. I když tento přehled nezahrnuje všechny významné výrobce DPS v SR, přeci jenom ukazuje na určité rysy. Výroba neprokovených desek v roce 2011 stoupla v porovnání s rokem 2010 o 5 % na 3 242 m2, zatímco výroba oboustranných desek současně poklesla o 10 % na 3 463 m2. Výroba vícevrstvých desek se za stejné období jeví v grafu jako výrazný pokles. Domníváme se ale, že tentokrát se jedná o její skutečný objem (671 m2), zatímco údaje za roky 2009 a 2010 nebyly zřejmě zcela přesné. K poklesu v minulém roce došlo i u desek kategorie „Různé“, která zahrnuje ohebné desky a desky na Al podložce. Zde je nutno uvést, že za rok 2011 nebyla ze Slovenska hlášena žádná výroba ohebných a flex-rigid desek. Kooperace se zahraničím je v grafu zahrnuta poprvé právě až za rok 2011 (601 m2), protože data za předcházející roky nám nejsou známá.

Závěr

I když tento přehled výroby nejde do velkých detailů, přece jenom ukazuje cestu, jakou se výroba DPS v Čechách a na Slovensku ubírá. Děkujeme všem výrobcům DPS, kteří nám dodali svá data, za projevenou důvěru a doufáme, že v přehledu budeme moci příští rok pokračovat.