česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Inteligentní systémy Terminologie

DPS 1/2021 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti inteligentních systémů, IS (Intelligent Systems). Jde o jednoúčelové systémy, které umí snímat příslušné parametry prostředí a přiměřeně reagovat. Do systému je zabudován jednoúčelový počítač. Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Informační a komunikační technologie, Inteligentní dopravní systémy, Karty chytré až biometrické. Text vychází z dokumentů technické komise ISO/IEC JTC 1/SC 42, dokumentů EU a z článků české a anglické wikipedie.

Inteligentní systémy [UnivNevada] jsou technologicky vyspělá zařízení (advanced machines), která vnímají (perceive) vnější svět a reagují na něj. Tyto systémy mohou mít mnoho podob, např:

 • autonomní robotické vysavače/mopy (autonomous robotic vacuum cleaners/mops),
 • systémy pro rozpoznávání tváří (facial recognition systems),
 • systémy s personalizovanými návrhy zákazníkům (personalized shopping suggestions).

Klasifikace souvisejících termínů

Příklady využívání inteligentních systémů [UnivNevada]:

 • automatizace ve výrobě (factory automation),
 • roboti v provozu i servisu (field and service robotics),
 • asistenční roboti (assistive robotics),
 • vojenské aplikace (military applications),
 • zdravotní péče (medical care),
 • výuka (education),
 • zábava (entertainment),
 • vizuální kontrola (visual inspection),
 • rozpoznávání znaků (character recognition),
 • vizuální dohled (visual surveillance),
 • inteligentní doprava (intelligent transportation),
 • biometrická identifikace osob (human identification)
  • rozpoznáváním:
   • tváře (face),
   • otisků prstů (fingerprint),
   • rohovky (iris),
   • ruky (hand).

Systémy s umělou inteligencí (Artificial Intelligence Systems, AIS) [COM(2018) 237] vykazují inteligentní chování v podobě vyhodnocování okolí a následného rozhodování či vykonávání kroků – s určitou mírou autonomie – k dosažení konkrétních cílů. Příklady AIS:

 • Systémy zabudované do hardwaru, např. pokročilé roboty, autonomní vozidla (autonomous cars), drony a různé formy využití internetu věcí (Internet of Things applications).
 • Softwarové systémy, které působí jen ve virtuálním světě, např. hlasoví asistenti (voice assistants), programy na analýzu snímků (image analysis software), vyhledávače (search engines), systémy rozpoznávání hlasu a obličeje (speech and face recognition systems).
 • Systémy s velkým objemem dat (big data), jejichž zpracování usnadňuje rozhodování (automate decision making) v příslušné oblasti, např. rozpoznávání kybernetických útoků z dat příslušné sítě nebo systému.

Bez názvu

Projekty financované EU:

 • Bezobslužné (unmanned) zemědělské vozidlo na mechanické odstraňování plevele (remove weeds).
 • Projekt využívající umělou inteligenci a internet věcí k poskytování doporučení k bezpečnému řízení (safe driving recommendations) a snížení počtu smrtelných nehod na silnicích (road fatalities).
 • Robotické ortoprotézy obnovující mobilitu osob po amputaci končetin (restore mobility to amputees).
 • Roboty vykonávající opakující se úkony (repetitive tasks) za dělníky při výrobě motorových vozidel.

Problematika zahrnutá v návrhu inteligentních systémů:

 • vestavěné systémy (embedded systems), jejich struktury a programování,
 • umělá inteligence včetně přístupů inspirovaných přírodou,
 • aplikace multiagentních systémů (multi-agent systems),
 • sběr, přenos a zpracování dat.

Bez názvu1

Nabídka studia inteligentních systémů:

 • FIT VUT v Brně, program Informační technologie a umělá inteligence ‒ inteligentní systémy, jejich navrhování a aplikace:
 • počítačové vidění (computer vision),
 • zpracování přirozeného jazyka (natural language processing),
 • těžení z databází (data mining),
 • inteligentní senzorové a řídicí systémy (intelligent sensors and control systems).
 • FEL ČVUT v Praze
 • katedra kybernetiky ‒ umělá inteligence,
 • katedra řídicí techniky ‒ vestavěné systémy (embedded systems), struktura a programování,
 • katedra měření ‒ sběr, přenos a zpracování dat.
 • FD ČVUT v Praze, programy z oblasti inteligentních dopravních systémů.
 • ZČU v Plzni, katedra kybernetiky ‒ umělá inteligence (audiovizuálnísyntéza/rozpoznávání řeči (audio-visual speech synthesis/recognition).
 • Univerzita Pardubice, dopravní fakulta, například grantový program Inteligentní systém směrového řízení vozidla (STEER – BY – WIRE).

Legislativa v oblasti umělé inteligence v Evropě a v ČR zahrnuje řadu dokumentů, např:

 • Zpráva COM(2020) 64, Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost (Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics).
 • Sdělení COM(2020) 65, Bílá kniha o umělé inteligenci: evropský přístup k excelenci a důvěře (White Paper on Artificial Intelligence ‒ A European approach to excellence and trust).
 • Sdělení COM(2018) 237, Umělá inteligence pro Evropu (Artificial Intelligence for Europe).
 • Usnesení vlády ČR č. 314/2019, o Národní strategii umělé inteligence v ČR (National Artificial Intelligence Strategy of the Czech Republic 2019-2035).

Komise ISO/IEC JTC 1/SC 42, Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI), připravuje dokumenty z oblasti AI, např:

 • ČSN ISO/IEC 20546, Informační technologie ‒ Data velkého objemu ‒ Přehled a slovník (Information technology – Big data – Overview and vocabulary).

Vysvětlivky k souvisejícím zkratkám a termínům

 • AI CENTER, Centrum umělé inteligence FEL ČVUT (Artificial Intelligence Center) je výzkumná laboratoř Katedry počítačů na FEL ČVUT v Praze a věnuje se primárnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti umělé inteligence.
 • Autonomous robotic vacuum cleaners/mops jsou inteligentní robotická zařízení určená pro úklid menších místností, viz obr. 1. Robotické mopy (iRobot) již zahrnují chytrou laserovou navigaci, která určí aktuální polohu v místnosti a zbývající místa pro úklid.
 • Chatbot je počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi. Bývá využíván zejména v zákaznické podpoře, kde nahrazuje živé operátory.
 • Intelligent Systems Co., Ltd., je japonská firma nabízející velmi populární videohry.
 • Jiří Klír (George J. Klir) ‒ VÚMS Praha (do 1967), Binghamton, USA (do 2016), The Role of Anticipation in Intelligent Systems, https://doi.org/10.1063/1.1503666
 • Multi-agent system je simulované prostředí, ve kterém dochází k interakci inteligentních aktérů (agentů) mezi sebou a/nebo s prostředím, ve kterém se nacházejí. Tito agenti řeší společně problémy, které přesahují možnosti jednotlivého agenta. Příkladem je úspěšná výzkumná skupina „multi-robot“ z FEL ČVUT v Praze.

Literatura

[COM(2018) 237], Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů − Umělá inteligence pro Evropu (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe)

[csWiki] csWikipedia:

Avionika

Dobývání znalostí z databází

Chatbot

Multiagentní systém

Umělá inteligence

Vestavěný systém

[DPS-AZ]

Inteligentní dopravní systémy, DPS-AZ, č.5/2020

Informační a komunikační technologie, DPS-AZ, č.3/2016

Karty chytré až biometrické, DPS-AZ, č.5/2017

[enWiki] enWikipedia:

Artificial Intelligence

Embedded system

George Klir

[UnivNevada] University of Nevada, Computer science & Engineering, https://www.unr.edu/cse

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1 a 2)

Roomba original.jpg, autor: Larry D.More

Adam (1).jpg, autor: Dhaval machhar