česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Jak zvýšit spolehlivost elektroniky v intenzívně korozivním prostředí

DPS 2/2020 | Výroba - články
Autor: LACKWERKE PETERS GmbH & Co. KG Tomáš Bravený | INTERCONTI

Korozivní účinky okolního prostředí, resp. vlivy plynů na komponenty a materiály elektronických sestav, ovlivňují jejich spolehlivost a životnost. Testování odolnosti elektroniky škodlivým plynům se provádí pomocí simulace vlivu kontaminované/ průmyslové atmosféry.

Podle zkušebních předpisů jsou možné tyto typy testů: zkoušky s jednotlivými plyny; zkoušky s jednotlivými plyny v sérii nebo zkoušky smíšeného proudění plynu, kde koncentrace jsou podobné skutečným podmínkám v atmosféře. Typická průmyslová atmosféra se skládá z různých škodlivých látek: oxid siřičitý (0,1–1 ppm), sirovodík (0,01–0,1 ppm), oxid dusnatý a oxid dusičitý (0,01–0,1 ppm), chlor, chlorovodík (0,01–0,1 ppm), ozón (0,05–0,5 ppm), amoniak (0,01–0,05 ppm), formaldehyd (cca 0,02 ppm), oxid uhelnatý (2–100 ppm) a prach (0,1 mg/m3).

V průmyslových atmosférách jsou typickými škodlivými plyny tzv. oxidy dusíku a oxidy síry, přičemž existuje mnoho sloučenin dusík-kyslík. S výjimkou oxidu dusného reagují s vodou nebo vlhkostí v atmosféře a vytvářejí různé kyseliny. Díky tomu mají dráždivý a toxický účinek na sliznice a napadené materiály. V případě oxidů síry se jedná především o oxid siřičitý (SO2) a v menší míře oxid sírový (SO3). Oba oxidy síry tvoří kyseliny ve vodných roztocích – kyselinu siřičitou (H2SO3) a kyselinu sírovou (H2SO4). Obě kyseliny přispívají k okyselení povrchových vod a odumírání lesů. Sirovodík se přidává do směsných proudících plynů, protože je korozivní pro stříbrné materiály. Chlorové ionty zase simulují pobřežní nebo námořní klima.

Jak zvýšit spolehlivost elektroniky v intenzívně korozivním prostředí

Protože elektronika musí pracovat i v drsných okolních podmínkách, je důležité zajistit, aby jim dokázala odolávat po určitou stanovenou dobu. Jak již bylo zmíněno, pro elektroniku je známo několik různých testů odolnosti korozivním plynům. Standard ISA-71.04-2013 ustanovuje odolnost průmyslové atmosféry přes korozivní reakci na měď a stříbro. Např. studie od Peterse popisuje schopnost konformních povlaků ELPEGUARD® chránit elektroniku v těžkých korozivních prostředích. Pro zkoušku MFG (mixed flowing gas) byly vybrány různé typy konformních povlaků, aby se zjistilo, které nabízí nejlepší ochranu.

Zkouška na proudění směsných plynů (MFG) a izolační odolnost proti vlhkosti (MIR)

Následující testování MFG a MIR provedla akreditovaná zkušební laboratoř IST (Integrated Service Technology Inc., Taiwan) na základě standardů ISA-71.04-2013 a MIL-STD-202G. Norma ISA-71.04-2013 má varianty, jako jsou JEIDA-29-1990 (Japonsko) a Mezinárodní elektrochemická komise (IEC), IEC 60654-4 (1987-07). Všechny tyto standardy charakterizují provozní prostředí z hlediska jejich celkového korozního potenciálu.

Podle standardu ISA lze korozní potenciál látek znečišťujících ovzduší na elektronických sestavách rozdělit na různé úrovně závažnosti. Zkušební substráty se testují po dobu 30 dnů, měření a vyhodnocení se provádí pomocí coulometrické redukční analýzy. V závislosti na výsledku (měřeno v angströmech [Å] za měsíc) je prostředí klasifikováno jako G1 – mírné až GX – závažné.

Odolnost a izolace proti vlhkosti (MIR) dle MIL-STD-202G

Dále byla testována odolnost proti vlhkosti a izolaci, aby se změřil vliv drsných podmínek koroze na elektrickou izolaci konformních povlaků. Do testovací komory pro plyn byly také umístěny potažené substráty. Všechny oblasti Y (červeně orámované na obrázku 1) byly testovány na odolnost proti vlhkosti na MIL-I-46058C, MIL-STD-202G.

Výsledky testu MFG

Klasifikace úrovně závažnosti byla pro provedený test MFG ISA-71.04 GX. Jedním testovacím vzorkem byla čistá kovová fólie bez potahového materiálu, aby se ověřilo, zda úroveň závažnosti může dosáhnout úrovně ISA-71.04 GX. Průměrná celková rychlost koroze nepotaženého zkušebního nosiče byla 8 767 angströmů za měsíc pro stříbro a 2 580 angströmů za měsíc pro měď. Měření míry koroze potvrdilo, že test MFG vystavil vzorky prostředí výrazně nad minimálním požadavkem (> 2 000 angströmů za měsíc) pro hodnocení ISA-71.04 GX (závažné). I v tomto náročném prostředí vykazovaly všechny testované povlaky ELPEGUARD® vynikající ochranu před korozivními plyny.

Jak zvýšit spolehlivost elektroniky v intenzívně korozivním prostředí 1

Všechny konformní povlaky ELPEGUARD® vykazovaly významnou ochranu kovu proti korozivním plynům a vlhkosti, přičemž ELPEGUARD® Twin-Cure® DSL 1600 E-FLZ/75 a ELPEGUARD® SL 1301 ECO-BA-FLZ/23 měly nejnižší tendenci ke korozi. Předpokládá se bezporuchový provoz po dobu více než 10 let. Jak se provozní podmínky pro elektroniku stávají stále kritičtějšími, bude aspekt korozní odolnosti konformních povlaků i nadále důležitým problémem při posuzování jejich spolehlivosti.

Více na www.peters.de nebo na www.interconti.cz.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik