česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Češi si své nápady raději chrání užitným vzorem než tradičními patenty

Češi pro ochranu svých technických řešení volí častěji užitný vzor než patent. Jeho hlavní výhodou jsou totiž nižší náklady a rychlejší doba vyřízení. Oproti patentu však technické řešení zapsané jako užitný vzor neprochází průzkumem novosti a tvůrčí úrovně. Existuje tak podstatně vyšší míra právní nejistoty, upozorňuje Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). Jak vyplývá ze statistiky ÚPV, podali domácí přihlašovatelé v roce 2014 celkem 1 448 přihlášek užitných vzorů a 910 přihlášek patentů.

Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Touto cestou však nelze, na rozdíl od patentu, chránit nové způsoby výroby nebo pracovní činnosti a také biologické reproduktivní materiály. „Užitný vzor může být ideálním řešením v případě, že potřebujete nové technické řešení rychle uvést na trh,“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví. „Příkladem je situace, kdy produkt podléhá riziku zastarání. Doba vyřízení právní ochrany užitného vzoru se pohybuje v řádu několika měsíců.“

Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad po odstranění příp. formálních nedostatků zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. „Monopol užitného vzoru je oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Při zvolení ochrany užitným vzorem proto před podáním přihlášky doporučujeme podrobit technické řešení patentové rešerši. Velmi dobře k tomuto účelu slouží například patentová databáze Espacenet, nebo národní databáze patentů a užitných vzorů, radíme využít služby patentových zástupců, odborníků na provádění patentových rešerší,“ doplňuje Kratochvíl.

Poplatky za patent jsou o něco vyšší než poplatky za vyřízení užitného vzoru, na druhou stranu je však řešení v rámci patentového řízení podrobeno důkladné rešerši. Aby mohl být patent udělen, musí být splněn požadavek novosti, průmyslové využitelnosti a také musí být prokázána vynálezecká činnost.

Z počtu podaných patentových přihlášek Úřad každoročně vyřadí okolo 50 %. Úspěšnost přihlášek užitných vzorů se kvůli zjednodušenému systému registrace pohybuje okolo 97 %. Doba ochrany užitného vzoru trvá čtyři roky, na žádost jeho majitele může být prodloužena, nejdelší doba platnosti je 10 let. Patent platí nejvýše 20 let od podání přihlášky.

Na konci roku 2014 bylo v ČR platných 8 611 užitných vzorů a 32 tisíc patentů. Dalších asi 90 milionů řešení, která jsou zveřejněna v databázi Espacenet, je možné na území České republiky volně využívat.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik