česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 11. srpen 2022

Soustavy veličin a jednotek – Terminologie

DPS 2/2019 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti soustav (fyzikálních) veličin a jednotek zaměřený zejména na Mezinárodní soustavu veličin (International System of Quantities, ISQ) a soustavu SI (Le Système International dʼUnités), tj. Mezinárodní systém jednotek, který obsahuje sedm základních veličin (viz tabulka 1) a řadu odvozených veličin.

tab. 1

Jednotky odvozené ze soustavy SI (SI derived units) obsahují např. elektromagnetické veličiny a jednotky:

 • elektrické napětí (voltage), volt, V;
 • elektrický odpor (electrical resistance), ohm, Ω;
 • magnetická indukce (magnetic flux density), tesla, T;
 • magnetický tok (magnetic flux), weber, Wb;
 • elektrická kapacita (electrical capacitance), farad, F;
 • elektrická indukčnost (electrical inductance), henry, H;
 • elektrická vodivost (electrical conductance), siemens, S.

Soubory norem ISO 80000 (viz tabulka 2) a IEC 80000 (viz tabulka 3) jsou návodem pro používání fyzikálních veličin a jednotek při měření.

tab. 2, 3

Soubory rovněž uvádí příslušné vztahy (formulas), které jsou používány celosvětově (worldwide) ve vědeckých i studijních textech. Způsob zápisu (notation) používaný v matematice, odborných učebnicích, včetně univerzitních, odpovídá způsobu zápisu v těchto normách.

Klasifikace souvisejících termínů

Angloamerická měrná soustava zahrnuje:

 • Imperial units – britské imperiální jednotky se od roku 1965 používají ve Velké Británii jako alternativní k jednotkám SI;
 • U.S. customary units – tradiční soustava (USA) pro váhy a míry vycházela z britské imperiální soustavy. V USA je soustava jednotek SI pouze alternativní k jednotkám U.S. customary. Vývojem postupně docházelo k rozdílům mezi jednotkami Imp. a jednotkami U.S., např.: 1 U.S. Gallon = 0,8 Imp. Gallons = 3,7 litrů (viz obrázek 3).

ČSN ISO 80000-2 – Názvy vybraných kapitol v matematice:

 • proměnné, funkce a operátory (variables, functions and operators);
 • množiny (sets);
 • různé znaky a značky (miscellaneous signs and symbols);
 • goniometrické a hyperbolické funkce (circular and hyperbolic functions);
 • soustavy souřadnic (coordinate systems);
 • skaláry, vektory a tenzory (scalars, vectors and tensors);
 • transformace (transforms);
 • vysvětlení použitých značek (clarification of the symbols used).

ČSN ISO 80000-6 – Příklady elektromagnetických veličin:

 • elektrický proud (electric current);
 • elektrický náboj (electric charge);
 • intenzita elektrického pole (electric field strength);
 • elektrický potenciál (electric potential);
 • elektrické napětí (voltage);
 • relativní permitivita (relative permittivity);
 • posuvný proud (displacement current);
 • magnetická indukce (magnetic flux density);
 • magnetická intenzita (magnetic field strength);
 • koercivita (coercivity);
 • magnetický odpor (magnetic flux density).

Soustavy veličin a jednotek – Terminologie

Metrická soustava (Metric system) – soustava základních fyzikálních veličin založená na jednotce 1 metr nebo jejích násobcích. Obrázek 2 naznačuje historickou definici metru (Délka poledníku, který prochází Paříží je 10 000 km). Příklady soustav:

 • CGS (centimetr-gram-sekunda),
 • MKS (metr-kilogram-sekunda),
 • MKSA ( metr-kilogram-sekunda-ampér),
 • Soustava SI (Le Système International dʼUnités).

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Biotelemetrie (Biotelemetry or medical telemetry) zahrnuje použití telemetrie v biologii, medicíně a v dalších oblastech zdravotní péče pro monitorování různých životních funkcí na dálku atp.
 • Definice metru (1983): Dráha, kterou světlo proběhne za (1/299 792 458) sekundy.
 • Koherentní soustava jednotek (coherent system of units) je založena na soustavě veličin tak, že vztahy mezi numerickými hodnotami vyjádřenými v jednotkách systému mají přesně shodnou formu, včetně numerických faktorů, jako odpovídající vztahy mezi veličinami.
 • Podobnostní číslo (characteristic number) je veličina, která se používá v teorii podobnosti. Podobnostních čísel je více, jsou tvořeny vzájemným vztahem jiných fyzikálních veličin tak, aby byl výsledek bezrozměrný. Význam podobnostních čísel je v tom, že dva systémy jsou si v souvislosti s některými jevy podobné, pouze pokud mají příslušná podobnostní čísla stejnou hodnotu. Využívají se zejména v mechanice tekutin. Příklady: Machovo číslo, Reynoldsovo číslo atp.
 • Soubor norem ISO 31-0 (Všeobecné zásady) až ISO 31-13 (Fyzika pevných látek) byl nahrazen soubory ISO 80000 (viz tabulka 2) a IEC 80000 (viz tabulka 3).
 • Vyhledávání v seznamu norem ČSN na webu www.agentura-cas.cz – stačí zadat „80000-X“, kde X je číslo zvolené části ze souborů ISO 80000 resp. IEC 80000.

Značka (symbol), příklady:

 • značka funkce (symbol for the function),
 • Adobe je obchodní značka (trademark) společnosti „Adobe Systems Incorporated“,
 • => je značka implikace (implication symbol),
 • značka jednotky ve výrazu (unit symbol in an expression): P = (100 + 5) kW.

Literatura

[csWiki] csWikipedia:

 • SO IEC 80000
 • dvozená jednotka SI
 • soustava SI

[enWiki] enWikipedia:

 • SO/IEC 80000
 • lectronic identification

Info verze

[WikiComm] Wikimedia Commons:

 • Obr. 1: SI base unit2.svg; Authors: Dono+Martinvl
 • Obr. 2: Kilometre definition.svg; Authors: US Government +Martinvl
 • Obr. 3: GasCan.jpg; Author: MJCdetroit

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik