česky english Vítejte, dnes je neděle 29. leden 2023

Řidičský průkaz na kartě a v telefonu – Terminologie

DPS 6/2019 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D. Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.
01.jpg

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti řidičských průkazů, ID karet a chytrých telefonů (ID cards and smart phones), což zahrnuje mj. prostředky pro identifikaci řidiče i vozidla. Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Identifikace osob; RFID, NFC, Bluetooth; Prostředky pro elektronickou identifikaci. Text vychází zejména z dokumentů pracovní skupiny ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 10, Řidičské průkazy pro motorová vozidla a související dokumenty (Motor vehicle driver licence and related documents). WG 10 vydala soubor souvisejících dokumentů, ISO/IEC 18013, Information technology ‒ Personal identification ‒ ISO-compliant driving licence (Informační technologie ‒ Identifikace osob ‒ Řidičský průkaz splňující ISO). Jednotlivé části souboru jsou:

 • Part 1: Physical characteristics and basic data set (Fyzikální charakteristiky a základní datový soubor);
 • Part 2: Machine-readable technologies (Strojově čitelné technologie);
 • Part 3: Access control, authentication and integrity validation (Řízení přístupu, autentizace a validace integrity);
 • Part 4: Organization, security and commands for interchange (Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu);
 • Part 5: Mobile Driving Licence (mDL) application (Aplikace řidičský průkaz pro mobilní zařízení) (připravuje se).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, o řidičských průkazech (on driving licences), byla několikrát novelizována. Změny jsou obsaženy ve směrnicích komise (Commision Directives):

 • 2009/113: zdravotní způsobilost ‒ zrak (eyesight), cukrovka (diabetes mellitus), epilepsie (epilepsy);
 • 2011/94: vzor EU průkazu (EU model driving licence) ‒ viz obr. 1 a obr. 2;
 • 2012/36: požadavky na řidiče a vozidla (requirements concerning test of drivers and vehicles).

zajimavosti-1
Obr. 1 Vzorek evropského řidičského průkazu, přední strana [WikiComm]

zajimavosti-2
Obr. 2 Vzorek evropského řidičského průkazu, zadní strana [WikiComm]

Klíčové body (key points) směrnice 2006/126:

 • Snížení možnosti podvodu (reduces the scope for fraud): Nový průkaz je vybaven mikročipem, na němž jsou uloženy údaje vytištěné na kartě. Zavádí dobu platnosti u průkazů pro řidiče automobilů a motocyklů na 10 až 15 let, což umožní pravidelnou aktualizaci ochranných funkcí a informací o držiteli. Vytváří novou elektronickou síť k usnadnění komunikace mezi vnitrostátními orgány, pokud jde o kontrolu průkazů.
 • Zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (helps to improve road safety): Zavádí novou kategorii průkazu pro mopedy a vyžaduje povinné teoretické zkoušky předem a zároveň zavádí postupný přístup k silnějším motocyklům. Dále určuje požadavky na zkoušení. Profesionální řidiči musí každých pět let podstoupit lékařskou kontrolu. Stanoví požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu zkušebních komisařů.

Elektronický řidičský průkaz na chytré kartě (Smart card based e-driving licence) podle ISO/IEC 18013, části 1 až 3:

 • čipová karta kontaktní/bezkontaktní (contact/contactless chip card),
 • technologie odvozená od elektronických pasů (electronic passport),
 • bezpečnostní mechanismy pro řízený přístup k zaznamenaným datům (security mechanisms for controlled access to recorded data),
 • validace autenticity a integrity,
 • možnost použití off-line (off-line use cases),
 • interoperabilita (interoperability).

Elektronický řidičský průkaz v mobilu (Mobile Driving Licence) podle ISO/ IEC 18013, část 5:

 • mobilní zařízení: chytré telefony, tablety, nositelná elektronika (smartphones, wearables);
 • 2fázové bezkontaktní spojení:
  • připojení zařízení (device engagement): NFC, QR kódy,
  • přenos dat (Bluetooth LE, NFC, čárové kódy),
 • validace autenticity a integrity;
 • možnost použití off-line (off-line use cases);
 • minimalizace dat;
 • interoperabilita (interoperability).

Klasifikace souvisejících termínů

Nařízení komise (EU) 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium, mikročip (which include a storage medium, microchip).

Původní vydání směrnice 2006/126 předpokládalo nepovinné paměťové médium (mikročip). Nařízení 383/2012 požaduje respektování mezinárodních norem ISO/IEC, např:

 • rozhraní paměťového média, organizace a příkazy (Storage medium interface, organisation and commands):
  • 18013-2, strojově čitelné technologie (machine-readable technologies),
  • 7816, kontaktní karty (contact),
  • 14443, bezkontaktní karty (contactless),
 • identifikátor aplikace (application identifier), 7816-5;
 • mechanismy ochrany údajů (data protection mechanisms), 18013-3;
 • logická datová struktura (logical data structure), 18013-2;
 • uvedení povinných/nepovinných údajů (mandatory/optional data presentation), 18013-2;
 • pasivní autentizace (passive authentication), 18013-3;
 • omezení přístupu (access restriction), 18013-3;
 • osvědčení o bezpečnosti (security certificate);
 • osvědčení o funkčnosti (functional certificate), 10373.

Skupiny řidičského oprávnění (Driving licences categories) určují, pro kterou skupinu motorových vozidel je řidičské oprávnění platné. Příslušné oprávnění je vyznačeno na zadní straně evropského řidičského průkazu (European driving licence), viz obr. 2, (zjednodušeno):

 • A – pro silné motocykly (heavy motorcycles) bez omezení výkonu;
 • B – pro osobní vozy (passenger vehicles) s hmotností do 3 500 kg a pro přepravu nejvýše 8 cestujících (max 8 passengers);
 • C – pro nákladní vozidla (goods vehicles) o hmotnosti více než 3 500 kg; a pro nejvýše 8 cestujících;
 • D – pro osobní vozidla (passenger vehicles) pro více než 8 cestujících.

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Autonomní vozidla (autonomous vehicles) jsou vozidla bez lidského řidiče. Podle vídeňské úmluvy musí být řidič schopen ovládat vozidlo (driver must be capable of beig in control). Používání autonomních vozidel je (dosud) legální pouze v některých státech v USA.
 • Common Criteria (Společná kriteria) pro hodnocení bezpečnosti (výrobků) informačních technologií (Information Technology Security Evaluation), viz mezinárodní standard (ISO/IEC 15408) pro certifikaci počítačové bezpečnosti.
 • Evaluation Assurance Level, EAL (úroveň jistoty ohodnocení) je v informatice číselné ohodnocení IT produktu nebo systému podle Common Criteria security evaluation. Používá se 7 úrovní, které jsou označeny jako EAL1 EAL7.
 • Mezinárodní řidičské povolení (International Driving Permit, IDP) je v příslušné zemi platným identifikačním dokumentem a musí být doplněn mezinárodním řidičským průkazem (International Driving Licence, IDL) pro účely oprávnění k řízení příslušného typu vozidla.
 • Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské úmluvy s platností na 3 roky a podle ženevské úmluvy s platností na 1 rok. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.
 • Úmluva o silničním provozu (Convention on road Trafic):
  • Ženeva, 1949;
  • Vídeň, 1968, změna 2011;
  • 83/2013 Sb.m.s., Sbírka mezinárodních smluv obsahující závazný překlad úmluv.

Literatura:

[csWiki] csWikipedia:

 • Common Criteria
 • Elektronický občanský průkaz
 • Evaluation Assurance Level
 • Skupiny řidičského oprávnění

[Eur-Lex]

 • Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy (Road safety: driving licences)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/EC
 • Směrnice Komise 2009/113;2011/94; 2012/36
 • Nařízení Komise 383/2012

[DPS-AZ]

 • Identifikace osob: klasifikace a terminologie, DPS-AZ 3/2014
 • Prostředky pro elektronickou identifikaci – Terminologie, DPS-AZ, č.1/2019
 • RFID, NFC, Bluetooth – Terminologie, DPS-AZ, č.5/2014

[enWiki] enWikipedia:

 • International Driving Permit
 • Vienna Convention on Road Traffic

[WikiComm] Wikimedia Commons, obrázky:

 • 1, DE licence front.jpg, autor: BMI BRD
 • 2, DE Licence Desiré Jeanette Mustermann Back.jpg autor: BMI BRD

[Zákony]

 • 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik