česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Význam údržbového čištění v SMD výrobě

Pod pojmem údržbové čištění se všeobecně rozumí čištění dílů mycích linek, SMD pecí, nástrojů, pájecích rámů a lapačů kondenzátů.

Díly myček a nástroje (stěrky, špachtle) jsou velmi často znečištěny pájecími pastami, SMD lepidly, oleji nebo prachem a lze je relativně snadno odstranit. Zpravidla jsou vyčištěny již při samotném procesu mytí šablon. V tomto případě je téměř zanedbatelné, který čisticí prostředek se používá, protože postřikový tlak je obvykle dostatečný, aby se nečistoty zcela rozpustily. Obdobně lze tyto součásti čistit speciálními ubrousky, které jsou napuštěny čisticími prostředky.

Mnohem větší výzvou je pak čištění SMD pecí, lapačů kondenzátů a pájecích rámů.

Když se v SMD peci pájí osazená jednotka, je pec kontaminována odpařujícím se rozpouštědlem, odcházejícími plyny z pájky stejně tak jako z materiálů plošných spojů a komponentů vnitřních stěn pecí. Čím více nečistot v peci zůstane, tím více se mění pájitelnost. Také se zvyšuje riziko, že další moduly budou silně znečištěné usazeninami z plynů.

Který čisticí prostředek je tedy vhodný pro proces ručního čištění?

V podstatě platí, že nejdůležitějším úkolem čističe je beze zbytku odstranit nečistoty. Kromě toho je třeba poznamenat, že čistič by neměl reagovat s různými povrchy v a na pecích. Příliš agresivní čistidlo sice uvolní nečistoty, ale zároveň narušuje podkladové materiály – především hliník, měďnaté části a lakování na pecích. Navíc tyto obvykle vysoce alkalické čisticí prostředky dráždí dýchací cesty a mohou způsobit poleptání kůže a očí.

Aby mohl být zajištěn kvalitní proces pájení, musí být pece pravidelně čištěny. Tím se zvyšuje spolehlivost procesu a je zajištěna výsledná kvalita produktů. Pravidelná údržba přináší celou řadu výhod: pec pracuje s konstantní kvalitou, znečištěné plochy se lépe čistí a v důsledku toho mohou být nasazeny mírnější čistidla, což je přijatelnější pro zaměstnance, životní prostředí a v neposlední řadě také finančně efektivnější.

Význam údržbového čištění v SMD výrobě

Pravidelnou údržbu by měly mít také lapače kondenzátů. To lze provést ručně nebo v myčce. V těchto případech bývají použity zejména ponorné systémy s probubláváním. Aby bylo zajištěno řádné fungování SMD pece je pravidelné čištění lapačů kondenzátu nutností. Nečištěné lapače zamezují správnému přenosu tepla, takže míra zachycení usazenin může být významně snížena.

Také zde jsou kladeny vysoké nároky na čistidlo bez ohledu na čisticí jednotku. Vzhledem k tomu, že mnoho mycích linek stojí ve výrobě, měl by být brán zřetel také na zápach čistidla vzhledem k práci zaměstnanců. Špatný výběr čisticího prostředku může nezřídka způsobovat bolesti hlavy a závratě, což může být důvodem nemocnosti zaměstnance a v důsledku významnou nákladovou položkou.

Vzhledem k tomu, že lapače kondenzátu mohou být vyrobeny z různých kovů, je vhodné použít čistidlo s dostatečnou ochranou proti korozi nebo následně tuto ochranu dodat. Nedostatečná ochrana proti korozi může způsobovat škody na materiálech, čímž se znemožňuje stabilní proces pájení.

U myček se systémem probublávání má čisticí prostředek často sklon k nadměrnému pěnění. Pěnivost lze snížit přidáním odpovídajících aditiv. Nicméně veškeré přísady zvyšují ceny čistidel a zpravidla ztěžují udržení stabilní kvality čisticího prostředku.

Roland Ruhfaß, obchodně-technický zástupce společnosti KIWO - Kissel + Wolf GmbH, specialista na SMD čištění: „Z našeho pohledu je důležité zajistit stabilní čisticí proces, který splňuje veškeré nároky výroby. Zdánlivě vyšší vstupní náklady na čisticí prostředky jsou v konečném důsledku finančně efektivnější. Vhodně vybraná čistidla chrání výrobní zařízení a zabraňují následným opravám, umožňují upustit od extrémně agresivních čisticích prostředků, čímž se zlepšují pracovní podmínky pro zaměstnance, chrání se životní prostředí a materiály. Díky pravidelné údržbě dokážou firmy ušetřit nemalé množství finančních prostředků.“ Více informací naleznete na webových stránkách www.kiwo.de nebo www.interconti.cz.