česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Neriskujte recyklování staré pájky, svěřte to firmě, která odpad cínu likviduje

DPS 4/2018 | Články
Autor: Holger Göttmann, MTM-NE Metalle GmbH

Podle článku č. 22 nařízení Recycling Business Act (KrWG) jsou společnosti, které osazují elektronické součástky, zodpovědné za odpad pájky tak dlouho, dokud si uchová charakter odpadu podle článku 5 téhož nařízení. Často se ovšem stává, že výrobci pošlou starou pájku dodavateli nové pájky. V případě, že příjemce nezachází s odpadem správně, vzniká výrobci možný právní problém, protože on je tím, u koho odpad vznikl. MTM NE-Metalle GmbH je jedinou obchodní společností v Německu, která je certifikovaná pro zacházení se starými pájkami podle normy ISO 9001:2015. Poskytuje zdarma odborné a efektivní rady, stejně jako řešení související s likvidací staré pájky. Tato společnost se díky své certifikaci ISO a rozsáhlým zkušenostem stala partnerem, na kterého se výrobci elektroniky obrací, když potřebují řešit problematiku odpadu pájky. MTM NE-Metalle GmbH nabízí také školení zaměřené na zacházení s těmito materiály, které mohou být někdy i škodlivé. Garantuje jistotu po právní stránce, když se jedná o likvidaci odpadu pájky, protože dokumentuje přesné záznamy o recyklaci pájky pro účely auditu.

Neriskujte recyklování staré pájky, svěřte to firmě, která odpad cínu likviduje

Třídění odpadu je důležité, aby mohla být zajištěna návratnost recyklace a účinné využití odpadu. I když je možné všechen odpad pájky jednoduše smíchat, nedává to ani ekonomický, ani ekologický smysl, protože to činí recyklaci obtížnější. Pájka může zahrnovat různé další materiály, jako jsou nikl, germanium, stříbro, fosfor a jejich účinné roztřídění vyžaduje provést analýzy materiálu. MTM NE-Metalle GmbH používá k analýzám různé spektrometry a RFA zařízení, a může tak zpětně informovat výrobce elektroniky o nečistotách v jejich výrobních procesech, o kterých jinak ani neví. To vše optimalizuje návratnost procesu zpracování odpadu a zajišťuje jeho nejlepší možné využití.

Využití odborníků na novou i starou pájku také umožňuje lépe naplánovat přepravu odpadu. Když výrobce elektroniky předá likvidaci třetí straně, například výrobci pájky, měl by si zjistit požadavky na národní a mezinárodní předpisy, kterých bývá tolik, že pro výrobce elektroniky představují mnohdy nepřehlednou džungli. Samotní výrobci pájky navíc mnohdy ani nemohou zpracovat odpad pájky sami a musí ho prodat specializovanému metalurgickému podniku vybavenému potřebným zařízením. Naproti tomu má MTM NE-Metalle GmbH dobře zavedenou síť kooperujících společností, takže likvidace odpadu probíhá nejkratší a nejefektivnější cestou. Každý materiál je veden pod určitým číslem kódu odpadu a manipulace s ním probíhá odpovídajícím způsobem.

Mnoho firem, které se specializují na osazování elektronických sestav, je seznámeno s odpovídajícími technickými standardy, ale záležitosti s odpadem jsou pro ně druhořadé. Protože je společnost MTM NE-Metalle GmbH certifikovaná pro zacházení s použitým pájecím materiálem, nabízí na toto téma i školení. Tímto způsobem pomáhá výrobcům elektroniky s rozšířením znalostí o legislativě ve vztahu k odpadu a nařízení o jeho balení. Mnohé firmy, které se sami označují za způsobilé pro likvidaci odpadů, nemají dostatečné znalosti ani o zákonech o nakládání s odpady, ani o dopadu na životní prostředí. Proto jsou součástí školení také upozornění na různá úskalí, která likvidace odpadu přináší.

Více informací o likvidaci odpadu pájky je uvedeno na: www.ruhrzinn.com.